Praktikant søges – til projekt om vidensdannelse mellem klinik og forskning omkring patienter med alvorlig hjerneskade

Arbejdsplads: Center for Planlagt Kirurgi, Hospitalsenhed Midt
Se alle jobs i: Region Midtjylland
Ansøgningsfrist: 01/02/2020
Vi søger en studerende – med lyst til at indgå i vores forskningsprojekt om respons og bevidsthed blandt svært hjerneskadede patienter – der vil have interesse i et praktikophold ved Regionshospitalet Silkeborg, Forskningsenheden, Center for Planlagt Kirurgi (CPK) og Institut for Klinisk Medicin, AU.
 
Om praktikken
Praktikopholdet vil være knyttet til projektet ’Borderlands of Living’, som er et sundhedsantropologisk studie af vidensdannelse om tegn på bevidsthed blandt mennesker med alvorlig hjerneskade efter hjertestop. Studiet følger gennem antropologiske metoder kliniske forskningsstudier og den daglige kliniske praksis på en højtspecialiseret intensivafdeling, der behandler og vurderer mennesker med alvorlig hjerneskade efter hjertestop eller hovedtraume. Studiet ser på vidensdannelsen og samspillet, som sker mellem forskere og klinikere, når de forsøger at afgøre patienternes bevidsthedsniveau og potentiale for rehabilitering. Vi er optaget af forhold omkring viden, beslutningstagning, usikkerhedsmomenter og evidens.

Ambitionen i studiet er at bidrage til diskussionen om usikkerhed og etik ift. medicinsk teknologi og metodisk innovation på dette felt.
Studiet er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Interacting Minds Centre og Institut for Klinisk Medicin og RH Silkeborg. 
Mere information om studiet her: http://interactingminds.au.dk/projects/borderlands-of-living/
 
Vi søger en praktikant, som har lyst til at indgå i det tværfaglige kvalitative projekt med fokus på at assistere med en bred gennemgang af litteraturen på området. Det vil være væsentligt, at man har interesse i at søge – og gennemgå litteratur, der både er sundhedsvidenskabelige publikationer og den socialvidenskabelige og humanistiske litteratur på området.
Praktikanten skal gennemføre litteraturstudiet og andre relevante opgaver med tilknytning til Regionshospitalet Silkeborg, Forskningsenheden i CPK, og indgå i analysen af det datamateriale, som produceres i søgningen.

Praktikken vil være forankret i Forskningsenheden, CPK, og skal planlægges og gennemføres i samarbejde med projektgruppen under ledelse af lektor Mette Terp Høybye. Opgaverne forventes at omfatte såvel udarbejdelse af strategi for litteratursøgning, gennemførelse af søgning samt udarbejdelse af en rapport om resultaterne – og måske andet, som den studerende kunne have særlig interesse i.
 
Det vil være muligt at fortsætte arbejdet med data fra projektet i et efterfølgende kandidatspeciale.
 
Vi søger en praktikant, der:

  • er studerende på relevant kandidatuddannelse, f.eks. Kandidat i Folkesundhedsvidenskab eller?
  • har haft undervisning i og eventuelt erfaring med kvalitativ forskningsmetode f.eks. interviews og observationer.
  • har interesse for litteraturstudier.
  • kan planlægge, organisere og tilrettelægge egne arbejdsopgaver selvstændigt.
  • har gode samarbejdsevner og formår at samarbejde på tværs af faggrupper.

 Praktiske oplysninger
Som udgangspunkt starter praktikken 1. februar eller 1. september 2020 og varer 5 måneder, alt afhængig af, hvor mange ECTS-point din praktik er normeret til.
Vi er selvfølgelig fleksible i forhold til sideløbende studier eller andet, så praktikperioden og den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid kan derfor aftales individuelt.

Praktikforløbet er ulønnet.

Det er et krav, at du er studerende.

  • Vedhæft ansøgning, CV og eksamensudskrift.
  • Angiv gerne i din ansøgning, hvilke forhold, der gør sig gældende for din praktik, f.eks. ECTS-point jævnfør din studieordning, praktiktid, praktikperiode, studiejob eller sideløbende studier.

Vi indkalder løbende til samtaler og forbeholder os retten til at tage praktikopslaget ned, når vi har fundet den rette kandidat.
 
Yderligere oplysninger om praktikken kan fås ved henvendelse til:
Leder af Forskningsenheden;
Karen Schmøkel på tlf.:7841 6029 eller
Lektor Mette Terp Høybye på mail: Mette.Terp.Hoybye@rm.dk
 
Om afdelingen/centret
Forskningen i Center for Planlagt Kirurgi er organiseret i centerets forskningsenhed med tværfaglig forskningsledelse. Aktuelt er mere end 30 forskellige forskningsprojekter i gang og centeret publicerer i snit 25 videnskabelige artikler i peer reviewed tidsskrifter pr. år.
 
Center for Planlagt Kirurgi forsker i optimale måder at tilrettelægge patientforløb. Målet er forløb, der skaber værdi for patienterne, er organisatorisk effektive og sundhedsøkonomisk rentable. Forskning i CPK foregår i tæt samspil med patienter, praktiserende læger, kommuner og virksomheder.
 
Center for Planlagt Kirurgi blev etableret i 2011-2012 i forbindelse med Region Midtjyllands omstillingsplan og er den største enhed inden for planlagt kirurgi i Region Midtjylland.
Centret er det første af sin slags i landet, hvor en ortopædkirurgisk afdeling og en anæstesiologisk afdeling er lagt sammen med én ledelse, der består af en ledende overlæge i ortopædkirurgi, en ledende overlæge i anæstesiologi samt en oversygeplejerske.
 
Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.