Studerende søges – til procesevaluering af bevægelses-intervention til forebyggelse af skuldersmerter blandt ansatte i brancher med skulderbelastende arbejde

Arbejdsplads: Center for Planlagt Kirurgi, Hospitalsenhed Midt
Se alle jobs i: Region Midtjylland
Ansøgningsfrist: 01/02/2020
Vi søger en kandidatstuderende med interesse for komplekse interventioner og procesevaluering, der har interesse i et praktikophold ved Forskningsenheden, Regionshospitalet Silkeborg, Center for Planlagt Kirurgi (CPK), i forårs- eller efterårssemesteret 2020.
 
Om praktikken
I et eksisterende forskningsprojekt søger vi gennem en træningsintervention i en Skulder-café at reducere og forebygge skulderproblemer hos borgere med skulderbelastende arbejde og skulderproblemer. Projektet indeholder blandt andet en randomiseret, kontrolleret undersøgelse af café interventionen vs. en vejledningssamtale, der danner baggrund for et ph.d. studie i Forskningsenheden.
 
Med henblik på at kunne belyse de komplekse samspil i denne type af forebyggende interventioner og kvalificere senere implementering af interventionen, har vi iværksat en procesevaluering, der evaluerer interventionsprocessen. Der er på nuværende tidspunkt produceret observations- og interviewdata i procesevalueringen.
 
Vi søger en praktikant, som har lyst til at indgå i det tværfaglige team omkring projektet og hjælpe med at færdiggøre procesevalueringen, herunder varetage opgaver som f.eks. litteratursøgning, dataanalyse og udarbejdelse af en rapport om resultaterne.
Det vil være muligt at fortsætte arbejdet med data fra projektet i et efterfølgende kandidatspeciale.
 
I din praktik vil du være tilknyttet Forskningsenheden og derfor være en del af det tværfaglige miljø omkring forskning, kvalitet, udvikling og innovation i Center for Planlagt Kirurgi.
 
Vi søger en praktikant, der:

  • er studerende på relevant kandidatuddannelse, f.eks. Kandidat i Folkesundhedsvidenskab.
  • har haft undervisning i evalueringer af komplekse interventioner og procesevalueringer.
  • har haft undervisning i og eventuelt erfaring med kvalitativ forskningsmetode – f.eks. interviews og observationer.
  • kan planlægge, organisere og tilrettelægge egne arbejdsopgaver selvstændigt.
  • har gode samarbejdsevner og formår at samarbejde på tværs af faggrupper.

Praktiske oplysninger
Som udgangspunkt starter praktikken 1. februar eller 1. september 2020 og varer 5 måneder, alt afhængig af, hvor mange ECTS-point din praktik er normeret til. Vi er selvfølgelig fleksible i forhold til sideløbende studier eller andet, så praktikperioden og den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid kan derfor aftales individuelt.

Praktikforløbet er ulønnet.

Det er et krav, at du er studerende.

  • Vedhæft ansøgning, CV og eksamensudskrift.
  • Angiv gerne i din ansøgning, hvilke forhold der gør sig gældende for din praktik, f.eks. ECTS-point jævnfør din studieordning, praktiktid, praktikperiode, studiejob eller sideløbende studier.

Vi indkalder løbende til samtaler og forbeholder os retten til at tage praktikopslaget ned, når vi har fundet den rette kandidat.
 
Yderligere oplysninger om praktikken kan fås ved henvendelse til:
Leder af Forskningsenheden;
Karen Schmøkel på tlf.:7841 6029 eller
Lektor Mette Terp Høybye på mail: Mette.Terp.Hoybye@rm.dk
 
Om afdelingen/centret
Forskningen i Center for Planlagt Kirurgi er organiseret i centerets forskningsenhed med tværfaglig forskningsledelse. Aktuelt er mere end 30 forskellige forskningsprojekter i gang og centeret publicerer i snit 25 videnskabelige artikler i peer reviewed tidsskrifter pr. år.
 
Center for Planlagt Kirurgi forsker i optimale måder at tilrettelægge patientforløb. Målet er forløb, der skaber værdi for patienterne, er organisatorisk effektive og sundhedsøkonomisk rentable. Forskning i CPK foregår i tæt samspil med patienter, praktiserende læger, kommuner og virksomheder.
 
Center for Planlagt Kirurgi blev etableret i 2011-2012 i forbindelse med Region Midtjyllands omstillingsplan og er den største enhed inden for planlagt kirurgi i Region Midtjylland.
Centret er det første af sin slags i landet, hvor en ortopædkirurgisk afdeling og en anæstesiologisk afdeling er lagt sammen med én ledelse, der består af en ledende overlæge i ortopædkirurgi, en ledende overlæge i anæstesiologi samt en oversygeplejerske.
 
Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.250 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.